Σύνδρομο της Τέλειας Στιγμής: Λόγοι και Τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε